Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest na kanale YouTube „Aaron Kuczynski”, jego organizatorem jest właściciel tego kanału.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 26.05.2022 do 30.05.2022 do godz. 10:00
 3. Konkurs polega na zostawieniu subskrybcji na kanale YouTube „Aaron Kuczynski”, skomentowanie i polubienie minimum ostatnich 2 filmów na kanale, zostawienie follow na Twitter AaronKuczynski, udostępnienie, polubienie oraz komentarz do przypiętego wpisu na kanale.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną i niepodlega regułom zawartym w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 5. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik akceptuje jednocześnie jego regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca zalogowanym użytkownikiem YouTube i Twitter.
 2. Osoby nieletnie mogą brać udział w konkursie pod warunkiem zgody rodziców.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wykonanie warunków konursu.

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  a) 2x500zł
  b) 2x 1 miesiąc dostępu do produktu Golden Keys
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 30.05.2022 o godzinie 10:00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.